User Tools

Site Tools


pl-firmy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl-firmy [2016/12/21 11:55]
renata_kotecka_sage_com created
pl-firmy [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Firmy ======+====== ​Ustawienia ogólne - Firmy ====== 
 + 
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}} 
 +Zakładka **Firmy** pozwala na zarządzanie poszczególnymi Firmami w pakietach Wielofirmowość oraz Pakietach dla Biur Rachunkowych. Można dodać nową firmę lub ją edytować. W opcjach edycji można zmienić status danej firmy lub dodać **[[pl_uzytkownicy|użytkowników]]** o ograniczonych prawach, aby mieli dostęp do tej konkretnej firmy. 
 +Dodatkowo na zakładce **[[pl-rok_finansowy|Rok finansowy]]** można zarządzać latami finansowymi firmy. ​
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl-firmy.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19