User Tools

Site Tools


pl_esprawozdania_nowosc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl_esprawozdania_nowosc [2019/02/27 14:27]
wiki_super_user_petapilot_com
pl_esprawozdania_nowosc [2019/03/14 14:56] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 2: Line 2:
 {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}} {{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​100 |}}
  
 +**Obejrzyj film**: [[https://​youtu.be/​GkpBPBeHS10|Jak korzystać z modułu Sprawozdania finansowe?​]]
  
 Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: **Jednostka Inna, Mała i Mikro**. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach **Weryfikator** i **Audytor**. Dodano możliwość weryfikacji plików e-sprawozdanie finansowe dla wariantów: **Jednostka Inna, Mała i Mikro**. Funkcjonalność jest dostępna w pakietach **Weryfikator** i **Audytor**.
pl_esprawozdania_nowosc.txt · Last modified: 2019/03/14 14:56