User Tools

Site Tools


pl_kontrole

Kontrola podatkowa

Obejrzyj film: Jak korzystać z modułu Kontrola podatkowa?

Zakładka Kontrola podatkowa umożliwia analizowanie danych z zaimportowanych plików w wybranych przez użytkownika okresach oraz wyeksportowanie wyników analizy do pliku w formacie PDF.

Status kontroli podatkowej (1) prezentuje, które struktury JPK zostały zaimportowane w okresie ustawionym w części Filtry (7). Liczba w kółku informuje ile ostrzeżeń zostało znalezionych dla danej struktury. Kolor kółka wskazuje:

  • szary - plik nie został zaimportowany
  • czerwony - zostały znalezione ostrzeżenia o wysokiej istotności
  • żółty - zostały znalezione ostrzeżenia o średniej i niskiej istotności
  • zielony - nie zostały żadne ostrzeżenia.

Informacja (2) prezentuje ile struktur nie zawiera żadnych ostrzeżeń.

Przekazywanie plików (3) pozwala na zaimportowanie plików bez konieczności przechodzenia do Repozytorium. Aby zaimportować pliki, należy przeciągnąć je na szare pole (4) i kliknąć w przycisk “Wyślij pliki”.

W części Wyniki (6) prezentowana jest lista znalezionych ostrzeżeń. Lista zawiera wyłącznie ostrzeżenia dotyczące danych wybranych na podstawie zakresów dat podanych w Filtrach (7).

W Filtrach (7) należy ustawić zakresy dat, dla których ma być przeprowadzona kontrola. Domyślnie ustawiony jest zakres dla poprzedniego miesiąca.

  1. Po wybraniu zakresu dat dla JPK_VAT e-Audytor sprawdza daty faktur zaraportowanych w tej strukturze i ustawia zakres dat dla JPK_FA tak, by objął wszystkie faktury wykazane w analizowanych JPK_VAT. Na przykład: jeśli badany jest plik JPK_VAT za okres od 01-10-2017 do 31-10-2017 i zawiera on dokumenty wystawione we wrześniu, październiku i listopadzie, to zakres dat dla JPK_FA zostanie ustawiony od najstarszej faktury (tj. września) do najnowszej (tj. listopada).
  2. Po ustawieniu zakresu dat dla JPK_FA e-Audytor sprawdza daty powiązanych z nimi dokumentów magazynowych i ustawia zakres dat dla JPK_MAG tak, by objął wszystkie dokumenty magazynowe powiązane z fakturami wykazanymi w analizowanych JPK_FA.
  3. Zakres dat dla JPK_KR i JPK_WB jest kopiowany z zakresu podanego dla JPK_VAT.

Powyższe ustawienia są tylko podpowiedzią. Użytkownik może każdy z zakresów ustawić według własnych potrzeb. Aby zatwierdzić wybór i rozpocząć analizę, należy kliknąć w przycisk “Zastosuj”. Po wybraniu tego przycisku zostaną wyświetlone wyniki w odniesieniu do wybranych zakresów dat.

Wyniki przeprowadzonej analizy można wyeksportować do raportu w formacie PDF klikając w przycisk “Wygeneruj raport PDF” (5). Raport ten oprócz listy znalezionych ostrzeżeń zawiera informację o kwotach podatku należnego i naliczonego wyliczonych na podstawie kontrolowanych danych oraz listę NIPów wraz z ich aktualnym statusem. Lista NIPów prezentowanych w raporcie jest również ograniczona jedynie do NIPów występujących w kontrolowanych danych.

Powrót do spisu

pl_kontrole.txt · Last modified: 2019/01/04 13:33

Page Tools