User Tools

Site Tools


pl_status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pl_status [2016/12/21 12:16]
renata_kotecka_sage_com created
pl_status [2016/12/21 14:23]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +====== Ustawienia - Status ======
  
 +Zakładka **Status** prezentuje statystyki wykorzystania platformy przez daną Organizację. Prezentuje m.in. takie informacje jak liczba wczytanych plików w podziale na pliki poprawne i błędne, rozmiar plików, czy aktywność użytkowników. ​
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_status.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19