User Tools

Site Tools


pl_uzytkownicy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pl_uzytkownicy [2016/12/21 12:16]
renata_kotecka_sage_com created
pl_uzytkownicy [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ustawienia ogólne - Użytkownicy ======
 +{{ :​pl_blank.jpg?​nolink&​200 |}}
 +Zakładka **Użytkownicy** pozwala na administrację poszczególnymi użytkownikami danej Organizacji.
 + 
  
 +Ten ekran umożliwia zablokowanie dostępu danemu użytkownikowi,​ usunięcie go z platformy, reset hasła, a także edycję danych użytkownika. ​
 +Poszczególnym użytkownikom można poprawić adres mailowy, wybrać język platformy, przypisać role oraz ustalić listę Firm, do których dany użytkownik ma dostęp do edycji lub do odczytu. ​
 + 
 + 
 +**Uwaga:** Jeden adres mailowy może być użyty jedynie raz na całej platformie. Nie da się przypisać go jednocześnie do dwóch różnych Organizacji.
  
  
 [[start|Powrót do spisu]] [[start|Powrót do spisu]]
pl_uzytkownicy.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19