User Tools

Site Tools


pl_v7k_deklaracja

V7K - Prezentacja deklaracji

Widok V7K - Prezentacja deklaracji prezentuje dane zaraportowane w części deklaracyjnej pliku JPK_V7K w podziale na poszczególne części znane z deklaracji VAT-7K:

  • Sprzedaż należny – prezentuje zakres danych odpowiadający części „C – Rozliczenie podatku należnego” deklaracji VAT-7K oraz informację o nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji.
  • Zakup naliczony – prezentuje wartość nabycia towarów i usług oraz środków trwałych oraz zakres danych odpowiadający części „D.3 – Podatek naliczony – do odliczenia” deklaracji VAT-7K.
  • Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego - prezentuje zakres danych odpowiadający części „E – Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu” deklaracji VAT-7K.
  • Informacje dodatkowe - prezentuje zakres danych odpowiadający części „F – Informacje dodatkowe” deklaracji VAT-7K oraz treść uzasadnienia przyczyny korekty.

Powrót do spisu

pl_v7k_deklaracja.txt · Last modified: 2020/08/06 16:09

Page Tools