User Tools

Site Tools


pl_v7m_jpk

V7M - Prezentacja części JPK

Widok V7M - Prezentacja części JPK prezentuje dane zaraportowane w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M w podziale na:

  • Sprzedaż prezentuje listę wierszy odpowiadających poszczególnym rodzajom transakcji sprzedażowych. Na końcu tej listy znajduje się również wiersz „Sprzedaż brutto na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy (SprzedazVAT_Marza)” prezentujący wartości zaraportowane w polu SprzedazVAT_Marza.
  • Zakup prezentuje listę wierszy odpowiadających poszczególnym rodzajom transakcji zakupowych. Na końcu tej listy znajduje się również wiersz „Zakup związany ze sprzedażą VAT marża (ZakupVAT_Marza)” prezentujący wartości zaraportowane w polu ZakupVAT_Marza.
  • Grupy towarowe - prezentuje listę wierszy odpowiadających poszczególnym grupom towarowym (GTU) wprowadzonym wraz ze strukturą plików JPK_V7M i JPK_V7K. Widok ten prezentuje kwoty zsumowane z dokumentów zawierających oznaczenie danej grupy. Jeśli dokument ma przypisane dwie grupy towarowe to łączne wartości netto i VAT z tego dokumentu zostaną wykazane w dwóch wierszach. Dlatego suma kwot zaprezentowanych w tym widoku może być wyższa od sumy kwot w zakładce Sprzedaż. Dodatkowo widok prezentuje, ile dokumentów ma przypisaną daną grupę towarową. Widok ten ma za zadanie zaprezentować ogólny pogląd do jakich grup towarowych zostały przypisane dokumenty. Szczegółowe informacje, które dokumenty zostały przypisane do poszczególnych grup są widoczne po kliknięciu w aktywny link. Na końcu listy został dodany wiersz „Pozostałe”, który grupuje dokumenty nieprzypisane do żadnej grupy towarowej.
  • Procedury specjalne - prezentuje listę wierszy odpowiadających poszczególnym procedurom specjalnym wprowadzonym wraz ze strukturą plików JPK_V7M i JPK_V7K. Widok ten prezentuje kwoty zsumowane z dokumentów zawierających oznaczenie danej procedury. Jeśli dokument ma przypisane dwie procedury specjalne to łączne wartości netto i VAT z tego dokumentu zostaną wykazane w dwóch wierszach. Dlatego suma kwot zaprezentowanych w tym widoku może być wyższa od sumy kwot w zakładce Sprzedaż. Dodatkowo widok prezentuje, ile dokumentów ma przypisaną daną procedurę specjalną. Widok ten ma za zadanie zaprezentować ogólny pogląd do jakich procedur specjalnych zostały przypisane dokumenty. Szczegółowe informacje, które dokumenty zostały przypisane do poszczególnych procedur są widoczne po kliknięciu w aktywny link. Na końcu listy został dodany wiersz „Pozostałe”, który grupuje dokumenty nieprzypisane do żadnej procedury specjalnej.
  • Typ dokumentu - prezentuje listę wierszy odpowiadających poszczególnym typom dokumentów wprowadzonym wraz ze strukturą plików JPK_V7M i JPK_V7K. Dodatkowo widok prezentuje, ile dokumentów ma przypisany dany typ dokumentu. Widok ten ma za zadanie zaprezentować ogólny pogląd jakie typy dokumentów zostały przypisane poszczególnym dokumentom. Szczegółowe informacje, które dokumenty zostały przypisane do poszczególnych procedur są widoczne po kliknięciu w aktywny link. Na końcu listy został dodany wiersz „Pozostałe”, który grupuje dokumenty nieprzypisane do żadnego typu.
  • Podsumowanie – prezentuje sumę kwot netto i VAT dla dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu wraz z informacją, ile dokumentów zostało zaraportowanych jako dokumenty sprzedaży, a ile jako dokumenty zakupu. Po kliknięciu w aktywny link można przejść do szczegółowej listy dokumentów

Powrót do spisu

pl_v7m_jpk.txt · Last modified: 2020/08/06 16:07

Page Tools