User Tools

Site Tools


pl_wyniki

Wyniki testów

Okno wyników pokazuje wyniki weryfikacji zaimportowany/przesłanych struktur JPK.

Składa się z czterech zakładek:

  1. Podsumowanie, gdzie są zaprezentowane zbiorczo komunikaty o znalezionych nieprawidłowościach
  2. Szczegóły, gdzie są prezentowane szczegółowe informacje o znalezionych nieprawidłowościach
  3. Historia testów, gdzie jest prezentowana historia weryfikacji poszczególnych plików
  4. Wiadomości, gdzie można dodawać własne wiadomości, które mają być widoczne dla wszystkich użytkowników.

Wśród wyników w kategorii Odsyłacz weryfikowane są pojedyncze struktury, zaś w Walidacji spójności przede wszystkim relacja pomiędzy różnymi plikami JPK. Wyświetlana jest także ważność poszczególnych ostrzeżeń. Tytuł określa dosyć dokładnie, czego dotyczy dany błąd.

Klikając w opcję Dowiedz się więcej (5), znajdującą się przy każdym wyniku, można uzyskać dodatkowe informacje co dany komunikat oznacza i co należy sprawdzić.

Z prawej strony znajduje się kolumna Zobacz wszystkie (6). Pokazuje liczbę odnalezionych błędów i ostrzeżeń z danej kategorii. Klikając w nią można uzyskać więcej informacji o danych generujących wskazania Audytora.

Opcja Usuń wyniki (7) służy do usunięcia wyników. Warto skorzystać z tej opcji po zakończeniu sprawdzania zaimportowanych plików, aby po zaimportowaniu kolejnego pliku widzieć tylko wyniki dotyczące nowych plików.

Zaprezentowane wyniki można również wyeksportować do pliku .csv korzystając z opcji Eksportuj (8).

Na liście wyników prezentowane są również:

  • Komunikaty użytkownika (9), są to wyniki dodane ręcznie przez użytkownika podczas przeglądania danych. Więcej informacji Komunikaty użytkownika
  • Wiadomości (10), gdzie prezentowane są wiadomości dodane na zakładce Wiadomości

Powrót do spisu

pl_wyniki.txt · Last modified: 2019/01/04 13:32

Page Tools