User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz012

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje dokumenty zakupu, które zostały ujęte w rejestrze VAT w okresie wcześniejszym niż data otrzymania. Jest to dopuszczalne przez przepisy, jeśli faktura wpłynie przed złożeniem deklaracji. Test ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika, aby upewnił się, że nie jest to efekt błędnego wprowadzenia dokumentu.

rules_jpk.crz012.1482144305.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 10:45

Page Tools