User Tools

Site Tools


rules_jpk.crz024

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.crz024 [2017/11/09 12:28]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.crz024 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 2: Line 2:
  
  
-Test wyszukuje dokumenty, dla których w pliku JPK_FA zaznaczono parametr oznaczający sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza czy w pliku JPK_VAT te dokumenty również zostały wykazane jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem. ​ 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów,​ należy sprawdzić poprawność danych+Test wyszukuje w pliku JPK_FA dokumenty oznaczone jako sprzedaż z odwrotnym obciążeniem i sprawdza, czy zostałwłaściwie wykazane w pliku JPK_VAT
  
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić dla wskazanych dokumentów poprawność danych w plikach JPK_FA i JPK_VAT.
rules_jpk.crz024.1510230505.txt.gz · Last modified: 2017/11/09 12:28