User Tools

Site Tools


rules_jpk.int006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
rules_jpk.int006 [2016/12/19 14:24]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int006 [2016/12/22 07:28]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "​P_1"​ o numerze "​P_2A"​ nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty podatku VAT i kwoty netto jest różny od stawki 5%. Porównywane wartości nie są zaokrąglane,​ dlatego też test może wskazywać na dokumenty, w których różnica wynika z zaokrągleń. Zdarza się to szczególnie w przypadku kwot o małej wartości. ​ Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty podatku VAT i kwoty netto jest różny od stawki 5%. Porównywane wartości nie są zaokrąglane,​ dlatego też test może wskazywać na dokumenty, w których różnica wynika z zaokrągleń. Zdarza się to szczególnie w przypadku kwot o małej wartości. ​
  
rules_jpk.int006.txt · Last modified: 2018/02/27 15:23