User Tools

Site Tools


rules_jpk.int006

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int006 [2016/12/22 07:28]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int006 [2018/02/27 15:23] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "​P_1"​ o numerze "​P_2A"​ nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku. =====+===== Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "​P_1"​ o numerze "​P_2A"​ nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku ​5%. =====
  
  
Line 6: Line 6:
  
  
 +Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​
  
-Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty podatku VAT i kwoty netto jest różny od stawki 5%Porównywane wartości nie są zaokrąglanedlatego też test może wskazywać na dokumentyw których różnica wynika z zaokrągleń. Zdarza się to szczególnie w przypadku kwot o małej wartości +Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentachkomunikat pojawia się również ​dla dokumentów,​ gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto, np. przy sprzedaży fiskalnejW takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VATjest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_VAT nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący, że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen bruttoNie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentówaby je sprawdzić algorytmem "od brutto"​   
- +
-Na przykład taki komunikat pojawi się dla dokumentu o wartości netto = 6,50 PLN +
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
 +
rules_jpk.int006.1482391694.txt.gz · Last modified: 2016/12/22 07:28