User Tools

Site Tools


rules_jpk.int006

This is an old revision of the document!


Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "P_1" o numerze "P_2A" nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku.

Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty podatku VAT i kwoty netto jest różny od stawki 5%. Porównywane wartości nie są zaokrąglane, dlatego też test może wskazywać na dokumenty, w których różnica wynika z zaokrągleń. Zdarza się to szczególnie w przypadku kwot o małej wartości.

Na przykład taki komunikat pojawi się dla dokumentu o wartości netto = 6,50 PLN.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int006.1482391694.txt.gz · Last modified: 2016/12/22 07:28

Page Tools