User Tools

Site Tools


rules_jpk.int006

This is an old revision of the document!


Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "P_1" o numerze "P_2A" nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku 5%.

Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 5% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int006.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/02/27 15:23

Page Tools