User Tools

Site Tools


rules_jpk.int021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
rules_jpk.int021 [2016/12/19 14:36]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int021 [2016/12/22 07:31]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy liczba dokumentów PZ w okresie rozliczeniowym jest równa sumie kontrolnej. =====
 +
 +
 +
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaPZ"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów PZ wykazanych w tym pliku. ​ Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu "​LiczbaPZ"​ jest równa łącznej liczbie dokumentów PZ wykazanych w tym pliku. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.
rules_jpk.int021.txt · Last modified: 2018/08/14 13:54