User Tools

Site Tools


rules_jpk.int021

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_MAG w polu “LiczbaPZ” jest równa łącznej liczbie dokumentów PZ wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.

rules_jpk.int021.1482158214.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 14:36

Page Tools