User Tools

Site Tools


rules_jpk.int030

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int030 [2016/12/19 14:42]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int030 [2016/12/22 07:33]
renata_kotecka_sage_com
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy numeracja zapisów w dzienniku odpowiada numeracji w księdze głównej bądź księgach pomocniczych. =====
 +
 Test wyszukuje zapisy, dla których numery zapisów dziennika nie są zgodne z numerami zapisu podanymi w szczegółowych informacjach o zapisach. Plik JPK_KR zawiera w osobnych częściach dane o dzienniku zapisów oraz o szczegółach zapisu. Ten test sprawdza spójność tych dwóch części. Test wyszukuje zapisy, dla których numery zapisów dziennika nie są zgodne z numerami zapisu podanymi w szczegółowych informacjach o zapisach. Plik JPK_KR zawiera w osobnych częściach dane o dzienniku zapisów oraz o szczegółach zapisu. Ten test sprawdza spójność tych dwóch części.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.
rules_jpk.int030.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19