User Tools

Site Tools


rules_jpk.int047

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int047 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy dla danego numeru RW iloczyn ceny jednostkowej RW i jego ilości równa jest wartości dokumentu. =====
  
 +
 +
 +Test, wylicza sumę iloczynu cen jednostkowych i ilości z wszystkich pozycji dokumentów RW i porównuje z wartością dokumentu podaną w pliku. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność danych w pliku JPK_MAG dla wskazanych dokumentów.
rules_jpk.int047.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19