User Tools

Site Tools


rules_jpk.int049

This is an old revision of the document!


Test, czy saldo początkowe po uwzględnieniu wszystkich operacji równe jest wartości salda końcowego.

Test, sumuje saldo początkowe z sumą uznań i obciążeń, a następnie porównuje z wartością salda końcowego podaną w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność danych w pliku JPK_WB.

rules_jpk.int049.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:57

Page Tools