User Tools

Site Tools


rules_jpk.int055

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int055 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy faktura nie została wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, dla których data dostawy/ wykonania usługi jest późniejsza niż 30 dni od daty wystawienia. ​
 +
  
rules_jpk.int055.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19