User Tools

Site Tools


rules_jpk.int082

Test, sprawdza czy w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość aktywów oraz wartość pasywów jest taka sama.

Test porównuje wartość aktywów i pasywów sprawdzając czy w poprzednim okresie sprawozdawczym zachowana jest zasada równowagi bilansowej.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić wartości wykazane jako sumy aktywów i pasywów dla poprzedniego roku obrachunkowego.

rules_jpk.int082.txt · Last modified: 2019/09/25 07:09

Page Tools