User Tools

Site Tools


rules_jpk.int082

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int082 [2019/09/25 07:09] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, sprawdza czy w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość aktywów oraz wartość pasywów jest taka sama. =====
  
 +
 +
 +
 +Test porównuje wartość aktywów i pasywów sprawdzając czy w poprzednim okresie sprawozdawczym zachowana jest zasada równowagi bilansowej.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić wartości wykazane jako sumy aktywów i pasywów dla poprzedniego roku obrachunkowego. ​
rules_jpk.int082.txt · Last modified: 2019/09/25 07:09