User Tools

Site Tools


rules_jpk.int083

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
rules_jpk.int083 [2019/09/25 07:13]
wiki_super_user_petapilot_com
rules_jpk.int083 [2019/09/25 07:15]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 9: Line 9:
   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​
   * udziały (akcje) własne oraz    * udziały (akcje) własne oraz 
-  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia w bieżącym okresie sprawozdawczym.+  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia ​ 
 +w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  
  
rules_jpk.int083.txt · Last modified: 2019/09/25 07:25