User Tools

Site Tools


rules_jpk.int083

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int083 [2019/09/25 07:13]
wiki_super_user_petapilot_com
rules_jpk.int083 [2019/09/25 07:25]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 4: Line 4:
  
  
-Test porównuje wartość aktywów z sumą elementów: ​+Test porównuje wartość ​**aktywów** z sumą elementów: ​
   * aktywa trwałe, ​   * aktywa trwałe, ​
   * aktywa obrotowe, ​   * aktywa obrotowe, ​
   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​
   * udziały (akcje) własne oraz    * udziały (akcje) własne oraz 
-  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia w bieżącym okresie sprawozdawczym.+  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia ​ 
 +w bieżącym okresie sprawozdawczym.
  
  
rules_jpk.int083.txt · Last modified: 2019/09/25 07:25