User Tools

Site Tools


rules_jpk.int084

Test sprawdza czy w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość aktywów jest równa sumie elementów: aktywa trwałe, aktywa obrotowe, należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, udziały (akcje) własne oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość aktywów z sumą elementów:

  • aktywa trwałe,
  • aktywa obrotowe,
  • należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy,
  • udziały (akcje) oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w poprzednim okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int084.txt · Last modified: 2019/09/25 07:25

Page Tools