User Tools

Site Tools


rules_jpk.int084

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
rules_jpk.int084 [2019/09/25 07:13]
wiki_super_user_petapilot_com created
rules_jpk.int084 [2019/09/25 07:15]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 9: Line 9:
   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​   * należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy, ​
   * udziały (akcje) oraz    * udziały (akcje) oraz 
-  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia w poprzednim okresie sprawozdawczym.+  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia ​ 
 +w poprzednim okresie sprawozdawczym.
rules_jpk.int084.txt · Last modified: 2019/09/25 07:25