User Tools

Site Tools


rules_jpk.int085

Test sprawdza czy w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość aktywów trwałych jest równa sumie elementów: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość aktywów trwałych z sumą elementów:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w bieżącym okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int085.txt · Last modified: 2019/09/25 07:24

Page Tools