User Tools

Site Tools


rules_jpk.int087

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość elementu wartości niematerialne i prawne jest równa sumie elementów: koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość firmy, inne wartości niematerialne i prawne, zaliczki na wartości niematerialne i prawne oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość elementu wartości niematerialne i prawne z sumą elementów:

  • koszty zakończonych prac rozwojowych,
  • wartość firmy,
  • inne wartości niematerialne i prawne,
  • zaliczki na wartości niematerialne i prawne oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w bieżącym okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int087.1569395952.txt.gz · Last modified: 2019/09/25 07:19

Page Tools