User Tools

Site Tools


rules_jpk.int089

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość elementu rzeczowe aktywa trwałe jest równa sumie elementów: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość elementu rzeczowe aktywa trwałe z sumą elementów:

  • środki trwałe,
  • środki trwałe w budowie,
  • zaliczki na środki trwałe w budowie oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w bieżącym okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int089.1569396112.txt.gz · Last modified: 2019/09/25 07:21

Page Tools