User Tools

Site Tools


rules_jpk.int091

This is an old revision of the document!


Test sprawdza czy w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość elementu należności długoterminowe jest równa sumie elementów: (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych, (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość elementu należności długoterminowe z sumą elementów:

  • (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych,
  • (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale,
  • (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w bieżącym okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int091.1569396407.txt.gz · Last modified: 2019/09/25 07:26

Page Tools