User Tools

Site Tools


rules_jpk.int092

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int092 [2019/09/25 07:31] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdza czy w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość elementu należności długoterminowe jest równa sumie elementów: (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych,​ (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia. =====
  
 +
 +
 +
 +Test porównuje wartość elementu **należności długoterminowe** z sumą elementów: ​
 +  * (należności długoterminowe) od jednostek powiązanych, ​
 +  * (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, ​
 +  * (należności długoterminowe) od pozostałych jednostek oraz  ​
 +  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia ​
 +w poprzednim okresie sprawozdawczym.
rules_jpk.int092.txt · Last modified: 2019/09/25 07:31