User Tools

Site Tools


rules_jpk.int093

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int093 [2019/09/25 07:32] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdza czy bieżącym w okresie sprawozdawczym wartość elementu inwestycje długoterminowe jest równa sumie elementów: nieruchomości,​ wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, inne inwestycje długoterminowe oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia. =====
  
 +
 +
 +
 +Test porównuje wartość elementu **inwestycje długoterminowe** z sumą elementów: ​
 +  * nieruchomości, ​
 +  * wartości niematerialne i prawne, ​
 +  * długoterminowe aktywa finansowe, ​
 +  * inne inwestycje długoterminowe oraz  ​
 +  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia ​
 +w bieżącym okresie sprawozdawczym.
rules_jpk.int093.txt · Last modified: 2019/09/25 07:32