User Tools

Site Tools


rules_jpk.int094

Test sprawdza czy bieżącym w okresie sprawozdawczym wartość elementu inwestycje długoterminowe jest równa sumie elementów: nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe, inne inwestycje długoterminowe oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia.

Test porównuje wartość elementu inwestycje długoterminowe z sumą elementów:

  • nieruchomości,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • długoterminowe aktywa finansowe,
  • inne inwestycje długoterminowe oraz
  • wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia

w poprzednim okresie sprawozdawczym.

rules_jpk.int094.txt · Last modified: 2019/09/25 07:34

Page Tools