User Tools

Site Tools


rules_jpk.int095

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int095 [2019/09/25 07:35] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdza czy w bieżącym okresie sprawozdawczym wartość elementu długoterminowe rozliczenia międzyokresowe jest równa sumie elementów: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,​ inne rozliczenia międzyokresowe oraz wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia. =====
  
 +
 +
 +
 +Test porównuje wartość elementu **długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** z sumą elementów: ​
 +  * aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ​
 +  * inne rozliczenia międzyokresowe oraz  ​
 +  * wszystkich pozycji uszczegóławiających na tym poziomie zagnieżdżenia  ​
 +w bieżącym okresie sprawozdawczym.
rules_jpk.int095.txt · Last modified: 2019/09/25 07:35