User Tools

Site Tools


rules_jpk.int201

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int201 [2020/07/02 07:27] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego dla pozycji z faktury wystawionej "​P_1"​ o numerze "​P_2A"​ nie odbiega od iloczynu podstawy opodatkowania i przyjętej stawki podatku 8%. =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test wyszukuje faktury, dla których iloczyn kwoty netto i stawki 8% jest różny od kwoty podatku wykazanego w pliku. ​
 +
 +Oprócz rzeczywistych błędów w dokumentach,​ komunikat pojawia się również dla dokumentów,​ gdzie kwota podatku VAT została wyliczona na podstawie cen brutto. W takich przypadkach kwota podatku, zgodnie z ustawą o VAT, jest wyliczana innym algorytmem. Do pliku JPK_V7K nie jest eksportowana kwota brutto ani żaden znacznik wskazujący,​ że dla danego dokumentu podatek VAT był wyliczany wg cen brutto. Nie ma więc możliwości odseparowania takich dokumentów,​ aby je sprawdzić algorytmem "od brutto"​. ​   ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność wskazanych dokumentów.
  
rules_jpk.int201.txt · Last modified: 2020/07/02 07:27