User Tools

Site Tools


rules_jpk.int207

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int207 [2020/07/02 07:34] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego w polu "​PodatekNalezny"​ równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku =====
  
 +
 +
 +Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_V7K w polu "​PodatekNalezny"​ jest równa sumie kwot podatku wykazanych w dokumentach sprzedaży.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int207.txt · Last modified: 2020/07/02 07:34