User Tools

Site Tools


rules_jpk.int215

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int215 [2020/07/02 07:56] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Dane kontrahenta dla faktury sprzedaży o numerze '​DowodSprzedazy'​ nie są kompletne. =====
  
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, w których dane kontrahenta są niekompletne,​ np. jest uzupełniony NIP, a brakuje nazwy i adresu. Za prawidłowe są uznawane dokumenty, które nie mają żadnych danych kontrahenta,​ ponieważ tak jest rejestrowana sprzedaż detaliczna. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i uzupełnić brakujące dane kontrahenta.
rules_jpk.int215.txt · Last modified: 2020/07/02 07:56