User Tools

Site Tools


rules_jpk.int260

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int260 [2020/07/02 08:54] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest równa sumie składowych. =====
 +
 +Test sumuje wartości wykazane w części deklaracyjnej w polach przeznaczonych do raportowania kwot wpływających na wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i sprawdza, czy uzyskany wynik jest równy kwocie wykazanej w polu P_53.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7M.  ​
  
rules_jpk.int260.txt · Last modified: 2020/07/02 08:54