User Tools

Site Tools


rules_jpk.int263

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int263 [2020/07/02 08:57] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia jest równa różnicy składowych. =====
 +
 +Test sprawdza, czy kwota wykazana w polu P_62 jest równa różnicy kwot wykazanych w polach P_53 i P_54.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7K.  ​
  
rules_jpk.int263.txt · Last modified: 2020/07/02 08:57