User Tools

Site Tools


rules_jpk.int266

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int266 [2020/07/02 09:19] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika nie jest wyższa od kwoty nadwyżki. =====
 +
 +Test sprawdza, czy kwota wykazana w polu P_54 jest równa lub wyższa od kwoty wykazanej w polu P_53.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i poprawić eksport do pliku JPK_V7M.  ​
  
rules_jpk.int266.txt · Last modified: 2020/07/02 09:19