User Tools

Site Tools


rules_jpk.ver002

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.ver002 [2016/12/19 08:57]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.ver002 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test czy istnieją zapisy w rejestrze VAT zakupu o tym samym numerze dokumentu i tym samym dostawcy =====
 +
 Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty zakupu o tym samym numerze i tym samym wystawcy. ​ Test wyszukuje w danych z pliku JPK_VAT dokumenty zakupu o tym samym numerze i tym samym wystawcy. ​
  
 Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji VAT w firmie. ​ Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić, czy powielone dokumenty są wynikiem błędu, czy zasad prowadzenia ewidencji VAT w firmie. ​
  
rules_jpk.ver002.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19